عیدی و حقوق مدیران سایت واریز شد
سال خوبی رو ارزو مندیم برای همه عزیزان