شبکه IFILM2 فرکانس 11625 ماهواره EXpress Am 6 را ترک کرد
با ترک این شبکه ، این فرکانس تخلیه گردید و خاموش شد